AQUANET RETENCJA

Branding nowej spółki

Podmiot zajmujący się alternatywnymi formami zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, wyodrębniony w strukturze AQUANET S.A. w 2021 r.

branding

case

Na podstawie zamówienia publicznego agencja otrzymała zlecenie na realizację brandingu dla nowej spółki AQUANET S.A. Dokładny zakres działań obejmował zarówno proces kreacyjny, odnoszący się do nazwy i znaku graficznego, jak również kontrolny w zakresie weryfikacji czystości ochronnej zaproponowanych rozwiązań.
Celem było stworzenie brandu nawiązującego do spółki matki, jednoznacznie wskazującego na obszar prowadzonej działalności oraz projekt i skład publikacji będącej wytycznymi dla zagospodarowania wód opadowych w obszarze zabudowy jednorodzinnej.

efekt

Finalna propozycja w warstwie słownej pozostała w ścisłym związku z funkcjonującym już brandem, natomiast jej drugi człon wskazuje na działalność związaną z gromadzeniem zasobów wodnych i przetrzymywaniem ich w dłuższej perspektywie czasowej w celu dalszego wykorzystania. W ten sposób powstała nazwa AQUANET RETENCJA. Wypracowany logotyp to znak z elementem graficznym odnoszącym się do kropel deszczu w cyklu zamkniętym. Zaprojektowany sygnet stanowi metaforę obiegu wody i symbolu nieskończoności.
Gotowa publikacja elektroniczna objęła niemal 40-stronicowy dokument, opatrzony schematami rysunkowymi. Efekt naszej pracy sprostał oczekiwaniom klienta i był na tyle zadowalający, że współpracę kontynuowaliśmy przy kolejnych publikacjach dot. retencji wód, dedykowanych innym grupom odbiorców.

zrealizowane działania

  • Branding, czyli kreacja nazwy i logotypu nowej spółki.
  • Analiza dostępności znaku słowno-graficznego na terenie Polski.
  • Opracowanie księgi znaku obejmującej: nazwę, logotyp, opis znaczenia znaku, opis budowy znaku, opis zastosowanej kolorystyki znaku, pole ochronne znaku, wersję monochromatyczną, opis zalecanych rodzajów fontów, kolorów tła oraz projekty podstawowych elementów komunikacji, jak wizytówka, papier firmowy czy stopka mailowa.
  • Stworzenie layoutu, opracowanie materiałów graficznych w formie schematów rysunkowych i skład publikacji elektronicznej.
Marketing 360°

zobacz inne realizacje